Estudis Geotècnics

 • GEOTEC és una empresa especialitzada en la realització d’estudis geotècnics per a l’edificació. La nostra empresa compta amb maquinària de sondeigs i laboratori de sòls propis, fet que ens permet realitzar de forma àgil estudis d’alta qualitat amb un ampli ventall d’assaigs in situ i de laboratori. Aquest és el principal motiu pel que GEOTEC ha esdevingut una de les empreses més competitives del mercat.

  Tots els assaigs que realitza GEOTEC en els seus estudis geotècnics estan donats d’alta en declaració responsable i inscrits en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació que es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org

  Una de les premisses de GEOTEC és el tracte directe i personal amb els nostres clients. Des del primer contacte amb la nostra empresa, el client troba sempre a la seva disposició als nostres tècnics, que li gestionaran els treballs a realitzar en funció de les seves necessitats, es personalitzaran al punt de treball supervisant en tot moment els assaigs realitzats i restaran a la disposició del client durant la realització dels assaigs de laboratori, elaboració d’informe i consultes posteriors.

  GEOTEC emet pressupostos a mida per a cada tipus d’estudi. Un cop rebuda la conformitat del client, en un termini no superior als 5 dies, els tècnics i operaris de la nostra empresa es desplacen al lloc d’estudi per tal de realitzar els treballs de camp. En la majoria dels casos s’envien dos tipus de maquinària alhora per tal de disposar de diferents tipus de sondeigs i obtenir la màxima informació geotècnica del terreny. Els treballs es realitzen sempre sota la supervisió continuada d’un tècnic geòleg per tal de garantir el correcte disseny de la campanya de sondeigs i assaigs, i poder donar resposta immediata a les possibles irregularitats del terreny.

  Tan bon punt els tècnics i operaris arriben a les instal·lacions de GEOTEC, les diferents mostres són classificades, arxivades i seleccionades per al seu immediat anàlisi al laboratori. El mateix tècnic responsable de l’elaboració de l’estudi geotècnic determina els assaigs a realitzar en cada cas, per tal d’obtenir els paràmetres del subsòl necessaris per a la elaboració de l’estudi.

  Sempre que el tipus de materials assajats ho faci possible, GEOTEC pot emetre avançaments de resultats a la direcció facultativa de l’obra dels estudis en procés. El lliurament de l’estudi geotècnic definitiu s’avança a la direcció facultativa de l’obra abans de ser facturat per tal de mostrar el seu contingut. Posteriorment l’estudi es lliura al client en format paper i digital.

  La totalitat dels estudis geotècnics emesos per la nostra empresa es lliuren al client amb el Supervisat del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, amb la corresponent assegurança de responsabilitat civil inclosa. D’aquesta manera es garanteix el compliment del Código Técnico de la Edificación en tots els estudis geotècnics que així ho requereixen.

  Realitzem segons necessitats del client diferents tipus d’estudis específics:

  -Estudis geotècnics per nova edificació
  -Estudis geotècnics per reformes i/o ampliacions
  -Estudis geotècnics per patologies en edificacions
  -Estudis geotècnics per estructures industrials
  -Estudis geotècnics per vials i urbanitzacions
  -Estudis geotècnics per control de terraplenats
  -Estudis geotècnics per obra civil
  -Estudis geotècnics per estabilitat talussos i obres de contenció.

  En l’elaboració dels treballs de camp utilitzem els següents mètodes de treball per tal d’obtenir tots els paràmetres del subsòl necessaris:

  -Assaigs de penetració dinàmica DPSH
  -Assaigs de penetració dinàmica DPS
  -Assaigs de penetració dinàmica Borros
  -Sondeigs de rotació helicoïdal
  -Sondeigs de rotació bateria contínua simple
  -Sondeigs de rotació bateria contínua doble
  -Sondeigs de rotació bateria contínua triple
  -Extracció de mostres en assaig SPT
  -Extracció de mostres inalterades mostrejador de paret gruixuda
  -Extracció de mostres inalterades mostrejador de pistó fix
  -Extracció de mostres inalterades mostrejador Shelby
  -Extracció de mostres parafinades en sondeig
  -Presa de mostres en cales i pous

  Les mostres extretes del subsòl són analitzades al nostre laboratori propi amb assaigs de classificació, deformació, resistència, expansivitat i agressivitat:

  -Preparació de mostres per assaigs de sòls
  -Humitat d’un sòl mitjançant secat en estufa
  -Granulometria d’un sòl per tamisat
  -Determinació del Límit Líquid mitjançant cullera de Casagrande
  -Determinació del Límit Plàstic d’un sòl
  -Assaig de trencament a compressió simple en sòls
  -Pressió d’inflament d’un sòl en edòmetre
  -Determinació de l’expansivitat en aparell Lambe
  -Contingut de sulfats en sòls

  Pressupost