Equipaments

 • Sondes Rotatives:

  GEOTEC disposa de 2 sondes rotatives TP30/LR pròpies, preparades per a la realització de sondeigs de Bateria Contínua amb mostrejador simple, doble o triple, i per a la realització d’assaigs SPT i la extracció de mostres inalterades mitjançant mostrejadors de paret gruixuda, Shelby i pistó fix.

  L’avantatge d’aquest tipus de maquinària és la possibilitat de treballar en alçades reduïdes inferiors als 3.2 metres, així com la facilitat d’accés de la maquinària al la zona d’estudi al trobar-se muntada sobre vehicle tot terreny Land Rover Defender.

  Penetròmetre dinàmic:

  GEOTEC disposa d’un penetròmetre dinàmic PDP 3.13G propi, preparat per a realitzar assaigs de resistència contínua DPSH, així com d’assaigs SPT i extraccions de mostres inalterades amb mostrejadors de paret gruixuda.

  L’avantatge d’aquest tipus de maquinària són les seves reduïdes dimensions, que ens permeten accedir a l’interior d’habitatges o zones complexes amb accessos de menys de 90cm d’amplada i treballar amb alçades inferiors als 2.5 metres.

  Vehicles de suport:

  GEOTEC disposa de dues grans furgonetes Peugeot Boxer per al transport del penetròmetre dinàmic i materials de sondeig, així com una furgoneta de dimensions més reduïdes Peugeot Partner per a les visites d’obra i desplaçaments dels tècnics. Dos vehicles tot terreny Land Rover Defender son els encarregats de transportar les sondes rotatives.

  LABORATORI DE SÒLS:

  GEOTEC compta amb un laboratori de sòls propi, preparat per a la realització dels assaigs necessaris per al compliment de les exigències del CTE en els estudis geotècnics per a l’edificació.

  Els mateixos tècnics que dirigeixen els treballs de camp i la redacció dels estudis geotècnics són els responsables de la realització dels assaigs de laboratori, podent determinar per a cada cas particular els millors i més complerts assaigs de laboratori per tal d’obtenir els

  INSTAL·LACIONS:

  GEOTEC disposa d’una àmplia nau on s’integren totes les àrees de treball, fet que facilita l’agilitat a l’hora de gestionar tots els treballs necessaris per a la correcta elaboració d’estudis de qualitat.

  Part de la nau està destinada als 80 metres quadrats d’oficines on els tècnics i administratius de la nostra empresa redacten els estudis. Limitant amb les oficines s’hi ubiquen els 100 metres quadrats del laboratori de sòls, que alhora presenta una zona d’emmagatzematge de mostres en cambra humida i prestatgeries exteriors en una zona annexa. La resta de nau està destinada a l’estacionament i manteniment de la maquinària de sondeigs, vehicles de suport i materials de perforació.

  .

  Pressupost   

imatges de maquinària i LABORATORI

PENETROMETRE DINÀMIC

Preparat per realitzar assaigs de penetració dinàmica DPSH, DPS i Borros,
així com extraccions de Mostra Inalterada i assaigs SPT.

Adaptat per treballar en alçades inferiors a 2.5m, i accedir a espais reduïts
inferiors als 1.0 m d’amplada i 1.5 metres d’alçada.

.

LABORATORI DE SÒLS

100 metres quadrats de laboratori de sòls equipat amb última tecnologia, amb
zona d’emmagatzematge de mostres en cambra humida i prestatgeries exteriors

Realització d’assaigs de classificació, deformació, resistència, expansivitat,
Col·lapsabilitat i agressivitat, necessaris per al compliment del CTE.

FURGONETES DE SUPORT

2 Furgonetes Peugeot Boxer de grans dimensions preparades per al transport del
Penetròmetre dinàmic i materials de sondeigs.

1 Furgoneta Peugeot Partner per als desplaçaments dels tècnics amb equipament
per a la realització d’estudis de camp.

SONDES ROTATIVES TP30/LR

2 sondes rotatives preparades per a la realització de sondeigs helicoïdals,
Bateries contínues simple, doble i triple i extracció de Mostres Inalterades
i assaigs SPT.

Preparades per treballar en alçades inferiors als 3.2 metres, i accedir a
espais reduïts inferiors als 2.0 metres d’alçada i 1.9 metres d’amplada.

.

ACCESSOS COMPLEXOS

Maquinària de sondeigs preparada per accedir a espais impossibles mitjançant
grues de totes dimensions.

Grues de suport arreu del territori per a accedir a qualsevol indret.

.

TOT TERRENYS DE SUPORT

2 Land Rover Defenders pel transport de les 2 sondes rotatives fins
als punts de sondeig

Tracció 4x4, marxes reductores, gran alçada entre eixos i gats hidràulics per
anivellar la maquinària de sondeig.